Publications
TU levé srdeční síně
Jaroslav Horáček
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2012
ostatní

Týmová spolupráce v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Zdeňka Krhutová
Year: 2012
ediční a redakční práce

Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
stať ve sborníku

Úloha komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Valencia
Darja Jarošová
Year: 2012
působení v zahraničí

Úsek analýzy likvoru OKB ÚLD FN Ostrava: skutečnost a perspektivy
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úskalí selfmonitoringu v kontrole bronchiálního astmatu
Patrice POPELKOVÁ, E. Gurková, K. Žiaková
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
článek v odborném periodiku

V čem spočívá specifikum týmové spolupráce v léčebné rehabilitaci
Zdeňka Krhutová
Year: 2012
stať ve sborníku

Vakuumextrakce
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
kapitola v odborné knize

Validita onkologické cytodiagnostiky a kolposkopie versus biopsie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Validity of the oncological cytodiagnostics and colposcopy examination vs. biopsy in cervical carcinoma prevention
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
stať ve sborníku

Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, J. Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, Vladimír Janout
Year: 2012
stať ve sborníku

Vaskulární diagnostika a intervenční výkony
Václav Procházka, V. Čížek
Year: 2012, Maxdorf Jesenius
odborná kniha

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Peter Ihnát
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Petr Vávra
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2012
ediční a redakční práce

Vliv bariatrické léčby obezity na složení těla a metabolismus morbidně obézních pacientů
Marek Bužga
Year: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vliv kognitivní výkonnosti na soběstačnost seniorů s demencí
Radka Kozáková, Lucie Bártová
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Jiří Plášek, Ivo Valkovský, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie
Marek Bužga, Pavol Holéczy, Vladislava Zavadilová
Year: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte
Lucie Sikorová, Veronika PETRÁŠOVÁ
Year: 2012, Bolest
článek v odborném periodiku

Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním porodu
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Evridiki Papastavrou
Year: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
článek v odborném periodiku

Vnímání rizika pandemické chřipky studenty LF v roce 2009
Hana Tomášková, Sylva Boháčová, Hana Šlachtová
Year: 2012
stať ve sborníku

Vodní záchrana 2012
Petr Urbánek, Sabina Psennerová, Nikola Adamczyková
Year: 2012
uspořádání konference, workshopu

Vybrané kapitoly z léčby bolesti
Jitka Zemanová, Renáta Zoubková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z pracovního lékařství
Zdeněk Jirák
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova k reprodukčnímu zdraví
Yvetta Vrublová
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vyšetření extraezofageálního refluxu pomoci systému Restech - první zkušenosti
Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Year: 2012
stať ve sborníku

Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP)
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
stať ve sborníku

Výukový program Základy záchrany tonoucích
Petr Urbánek
Year: 2012
stať ve sborníku

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Year: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Year: 2012, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy
Lucie Sikorová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
stať ve sborníku

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
stať ve sborníku

Využití Snoezelenového prostředí v pediatrické intenzivní péči
Eva Lapčíková, M Koutná
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Testu kontroly astmatu v klinické praxi
Patrice Popelková, Elena Gurková
Year: 2012, -
článek v odborném periodiku

Vývoj kostní denzity u pacientek užívající gestagenní antikoncepci
Vít ŠMAJSTRLA, Marek Bužga, L. Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj kostní denzity u pacientek užívajících gestagenní antikoncepci
Marek Bužga, Vít Šmajstrla, Ladislav Bortlík, Soňa ČUBOKOVÁ
Year: 2012, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Výzkum v Porodní asistenci
Yvetta Vrublová
Year: 2012
stať ve sborníku


