Publications
PET findings in lungs in patients treated for Hodgkin´s lymphoma
H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2005, ONKOLOGIE
journal article

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005, J. Hypertens
journal article

Physiotherapy of Neurological Patients in the Czech Republic
Kateřina Macháčková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?
Bohdana Dušová, Tereza Pazdurová
Year: 2005
abstract in proceedings

Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?
Bohdana Dušová, Tereza Pazdurová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Year: 2005
abstract in proceedings

Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives.
Rastislav Maďar, Jana Straková, Tibor Baška, Elena Kavcová, Štefan Straka
Year: 2005, Bratislavské Lekárské Listy
journal article

Pohled mikrobiologa na léčbu život ohrožujících infekcí
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2005, Správy klinickej mikrobiologie
journal article

Pohyb aterosklerotického plátu-kazuistika
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2005, Neuro3
journal article

Popálení v průběhu operace v souvislosti s elektrokoagulací
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Popáleninové trauma u seniorů nad 75 let
Jarmila Tymonová, Jana Adámková
Year: 2005, Acta Chirurgiae Plasticae
journal article

Poranění jater u dospělých a jejich komplikace
Jana Chmelová, Kolektiv Autorů
Year: 2005, Úrazová chirurgie
journal article

Porovnání spotřeb antiepileptik v České republice, Skandinávii a v Austrálii
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005, Česká a slovenská farmacie
journal article

Posouzení frekvence výskytu metabolického syndromu
D. Horáková, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Časopis lékařů českých
journal article

Posttraumatický syndrom u uprchlíků z válečných oblastí
Ivana Fialová
Year: 2005, Slezský ústav
specialist book

Posttreatment plasma transforming growth factor beta 1 level predicts for late morbidity in parients with advanced head and neck cancer
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2005, NEOPLASMA
journal article

Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR
Igor Dvořáček
Year: 2005, Urgetní medicína
journal article

Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR
Igor Dvořáček
Year: 2005, Patologie a soudní lékařství
journal article

Posudek na dizertační práci: Ošetrovateľský štandard v prevencii diabetickej nohy
Darja Jarošová, Jana Nemcová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Použití skob" s tvarovou pamětí" při osteosyntéze zlomenin dolní čelisti
J. Syrovátka, Petr Michna, Eva Gregušová, Radomír Hodan
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Požadavky na stanovení tritia ve vodách a zjišťování jeho obsahu ve vzorcích hydrosféry v působnosti MŽP a SÚJB
E. Bílková, H. Bílková, Miluše Bartusková, D. Ivanová
Year: 2005
abstract in proceedings

Požárně bezpečnostní zařízení a ochrana obyvatel
Michail Šenovský
Year: 2005
abstract in proceedings

Práce sestry při detekci sentinelové uzliny u zhoubných nádorů
A. Radomská, R. Dudková, J. Kotulková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2005, Sestra
journal article

Praktická cvičení z fyziologie
Marek Bužga, A Kolektiv
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktické možnosti využití Geografického informačního systému.
Jan Michalík, P. Polaufová, Hana Šlachtová, H. Tomášková
Year: 2005
abstract in proceedings

Praktické ukázky cvičení při osteoporóze
Zdeňka Krhutová
Year: 2005
organizing conference, workshop

Praktické ukázky cvičení při osteoporóze
Zdeňka Krhutová
Year: 2005
organizing exhibition (E)

Preanalytická fáze 2005
Kolektiv Autorů, Vladimír Bartoš
Year: 2005
abstract in proceedings

Predikce úspěšnosti ústavní odvykací léčby u závislých na metamfetaminu.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2005, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek
Year: 2005, Ces a Slov Neurol Neurochir
journal article

Prevence infekcí močových cest
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Jarmila Řehořová, G. Šaichová, M. Šefčíková
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevence sepse na intenzivních a resuscitačních pracovištích z pohledu sestry
Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2005
abstract in proceedings

Prevence sepse na intenzivních a resuscitačním pracovišti z pohledu sestry
Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2005
abstract in proceedings

Primární prevence a její významné místo v edukaci
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings

Primární prevence a její významné místo v edukaci
Yvetta Vrublová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika chlamydií v gynekologii dětí a mladistvých
Peter Koliba, Hedvika Geržová, Z. Dančíková
Year: 2005, Vox Pediatrie
journal article

Problematika vláknitých prachů v pracovním ovzduší a vnitřním prostředí
Vladimír Mička, J. Kubáčková
Year: 2005
abstract in proceedings

Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topeništích I. Spalování hnědého uhlí
Michal Ritz, P. Jurečka, Z. Klika, V. Chalupa, D. Mohyla, V. Štefanidesová
Year: 2005, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
journal article

Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topeništích II. Spalování hnědouhelných pelet
Michal Ritz, P. Jurečka, P. Sedláček, Z. Klika, D. Mohyla, V. Chalupa, V. Štefanidesová
Year: 2005, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
journal article

Prof.MUDr. Rajko Doleček, DrSc., osmdesátiletý
Jindřich Šajnar
Year: 2005, Časopis lékařů českých
journal article

Project HemIS (Haemophilia - Information System): Multicentric Information Systém of Patiens with Hemophilia
Jan Pták, A Kolektiv
Year: 2005, Journal of Thrombosis and Haemostasis
journal article

Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation
Arnošt Martínek
Year: 2005, TRANSPL P
journal article

Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation
Arnošt Martínek
Year: 2005, TRANSPL P
journal article

Protection against tetanus in the aged people in the Czech Republic - cros-sectional study
Vladimír Janout, I. Matoušková, L. Máchová, L. Čížek, J. Hošková
Year: 2005, Archives of Gerontology and Geriatrics
journal article

Protiepidemická opatření při výskytu gramnegativních tyčinek v nemocničním prostředí.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Agentúra DUMAS
specialist book

Protiepidemická opatření při výskytu Pseudomonas aeruginosa a jiných gramnegativních tyčinek.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article


