Publications
Use of globe Stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2007, Central european Journal of public Health
článek v odborném periodiku

Úvod do komunitního ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2007, Grada
odborná kniha

Velké interdisciplinární syndromy v geriatrii - intelektové poruchy, instabilita
Hana Kubešová, K Greplová, V. Polcarová, Et Al.
Year: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

VI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Virtual colonoscopy: a new promising technique
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Bratisl. Lek. Listy
článek v odborném periodiku

Vliv etiologie syndromu diabetické nohy na lokalizaci defektů
Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Vliv socioekonomických faktorů na zdraví v epidemiologických studiích
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, Hana Tomášková
Year: 2007, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace
Jana Suchánková, Jiří Švec, Pavel Danihelka
Year: 2007
stať ve sborníku

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007
stať ve sborníku

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Všeobecný ošetřovatel, muž v roli všeobecné sestry
Ilona Plevová
Year: 2007, Profese
článek v odborném periodiku

Vulvovaginal melanoma
Y. Vantuchová, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007
stať ve sborníku

Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2007
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly civilní ochrany
Marek Smetana
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu I.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu II.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu III.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IV.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IX.díl
Karel Martiník, kol. a
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu V.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VI.díl
Karel Martiník, a kol
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VIII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková
Year: 2007
stať ve sborníku

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE
Vojtěch Ullmann, Hana Materová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyjádření ke splnění jmenování profesorem doc. MUDr. Milana Schnorrera, CSc..
Jaroslav Mayzlík, Milan Schnorrer
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu
Zdeňka Hajduková, Milena Menzlová, V. Straková, V. Kosek
Year: 2007, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
článek v odborném periodiku

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Výsledky práce
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Šárka Balcárková, Renáta Zoubková
Year: 2007,
článek v odborném periodiku

Výsledky retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádorem neseminomového typu na našem pracovišti
David Feltl
Year: 2007
stať ve sborníku

Vysokodávkovaná akcelerovaná radioterapie v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu
David Feltl
Year: 2007
stať ve sborníku

Vyšetření vizuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy - význam pro klinickou praxi
P. Hradílek, A Kol.
Year: 2007, Čes. a slov. neurol. neurochir.
článek v odborném periodiku

Vyšetřování cerebrální vazomotorické reaktivity u pacientů s chronickou okluzí vnitřní krkavice pomocí ultrazvuku
R. Herzig, David Školoudík
Year: 2007, Neurol pro praxi
článek v odborném periodiku

Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECTU mozku a hyperkapnie
Otakar Kraft
Year: 2007, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Výuka první pomoci pro pedagogické pracovníky
Jitka Zemanová, Sabina Psennerová
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
článek v odborném periodiku

Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou
Z. Svoboda, Miroslav Janura, D. Kozáková
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití kulového stereoteploměru pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
stať ve sborníku

Využití stanovení cystatinu C jako ukazatele renálních funkcí u pacientů po míšní lézi
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Vývoj metody pro systematickou diagnostiku hypertenzní reakce cévního systému při pletysmografickém vyšetření horních končetin
Milena Menzlová, Jan Semkovič
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Význam biofilmu u kloubních implantátů
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2007
stať ve sborníku

Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu
I. Vařeka, R. Vařeková, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2007
stať ve sborníku

Význam imunohistochemického vyšetření u prekanceróz děložního čípku
Jana Vaculová, Jaroslav Horáček, Petra Bystroňová
Year: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Význam mikrobiologické diagnostiky pro monitorování nozokomiálních nákaz
Lenka Piegzová
Year: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Význam pohybové aktivity v léčbě diabetu mellitu
Marcela Szabó, Pavlína Pelíšková, Milan Kvapil, Jiří Radvanský, M. Matouš, Eliška Novotná
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
článek v odborném periodiku


