UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jiří Švec

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Room, floor, building: ZY 409, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:radiation physics, radioecology, radiation protection
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1680
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Korhelík, K. a Švec, J. Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod. Praktická radiologie. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 10-12. ISSN 1211-5053.
Švec, J. a Švec, P. Přestup tepla. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 101-108. ISBN 978-80-248-2317-1.
Švec, J. a Švec, P. Objemové změny látek. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 95-103.
Švec, J. a ŠVEC, P. Objemové změny látek. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 95-103. ISSN 1801-1764.
Švec, J. Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči. In: VŠB-TU Ostrava. SPBI, 2009. s. 580-585. ISBN 978-83-7385-040-1.
Dubčáková, R., Praks, P. a Švec, J. Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings. In: Radon in environment 2009. The Henryk Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, Polish Academy of Sciences, 2009. s. 55-55.
Švec, J. a ŠVEC, P. Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 100-106. ISSN 1801-1764.
Švec, J. a Švec, P. Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 100-106.
Švec, J. Ionizující záření a radioaktivita. In: Policejní technika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. s. 268-284. ISBN 978-80-7380-119-9.
Švec, J. Ionizující záření a radioaktvita. In: Policejní technika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. s. 268-284. ISBN 978-80-7380-119-9.
Ščurek, R. a Švec, J. Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích. In: Sborník přednášek mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2008. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. s. 387-394.
Švec, J. a Dubčáková, R. Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách. In: VŠB-TU Ostrava. SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-038-8.
Švec, J. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 125 s. ISBN 978-80-7385-046-3.
Prouza, J. a Švec, J. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 125 s. ISBN 978-80-7385-046-3.
Švec, J. a Švec, P. Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 81-88.
Švec, J. Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů. In: Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 293-298. ISBN 978-80-7385-004-3.
Kvarčák, M. a Švec, J. Experiment v požární ochraně. In: Požární ochrana 2007. Ostrava: SPBI, 2007. SPBI, 2007. s. 631-636. ISBN 978-80-7385-009-8.
Danihelka, P., Suchánková, J., Kopecká, L., Uhrová, I. a Švec, J. RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION INTRODUCTION. Praha. 2007.
Suchánková, J., Švec, J. a Danihelka, P. Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace. In: Dekontam 2007. s. 211-219. ISBN 978-80-7385-003-6.
Švec, J. Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření. In: Požární ochrana 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Místo vydání: Ostrava, 2006. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Místo vydání: Ostrava, 2006. s. 423-427. ISBN 80-86634-88-4.
Švec, J. Nebezpečné látky - radionuklidy. In: Nebezpečné látky 2006. Ostrava: SPBI, 2006. SPBI, 2006. s. 173-181. ISBN 80-86634-59-3.
Slivka, V., Švec, J., Holubová, M. a Mališ, J. Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve. Uhlí, rudy, geologický průzkum. 2006, roč. 6, č. 10, s. 31-35. ISSN 1210-7697.
Švec, J. Radioaktivita a ionizující záření. 2005.
Švec, J. Radioekologie pro bakaláře. 2005.
Švec, J. Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů. In: VŠB-TUO. s. 188-190. ISBN 978-80-86634-36-4.
Švec, J. Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod. 2004.
Švec, J. Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně. s. 20-33. ISBN 80-02-1529-0.
Švec, J. Základy fyziky ionizujícího záření. s. 20-33. ISBN 80-02-01529-0.
Švec, J. Zdroje ozáření obyvatel. s. 75-82. ISBN 80-02-01529.
Švec, J. Radioactivity of building materials. In: VŠB-TUO. s. 683-687. ISBN 80-248-0072-1.
Švec, J. Radon ve vnitřním ovzduší budov. In: VŠB-TUO. s. 130-134. ISBN 80-86634-05-1.
Švec, J. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího zářeční. In: VŠ -TUO. s. 232-240. ISBN 80-86111-83-0.
Švec, J. Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením. In: VSB - TUO. s. 471-479. ISBN 80-86111-87-3.
Švec, J. Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice. 2001.
Švec, J. Základní poznatky o ionuzujícím záření. s. 44-49. ISBN 80-02-01416-2.
Švec, J. Problems of Radon in Domestic Buildings. In: VSB-TUO. s. 387-391. ISBN 80-7078-765-1.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
1ZOMEZobrazovací metody
BAPRASeminář k bakalářské práci
BAPRKSeminář k bakalářské práci
FPIZAFyzikální problematika ioniz. záření
FPIZKFyzikální problematika ioniz. záření
RAFRARadiační fyzika
RAFRKRadiační fyzika
RAOLFRadiační ochrana
RAORARadiační ochrana
RAORKRadiační ochrana
RERA1Radioekologie 1
RERA2Radioekologie 2
RERK1Radioekologie 1
RERK2Radioekologie 2
RTGZKRadiodiagnostika a radiační ochrana
RTGZZRadiodiagnostika a radiační ochrana
SZKK0SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZKK1SZZK - Radiodiagnostika
SZKK2SZZK - Radioterapie
SZKK3SZZK - Nukleární medicína
SZZK0SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK1SZZK - Radiodiagnostika
SZZK2SZZK - Radioterapie
SZZK3SZZK - Nukleární medicína
XKOBTOchrana před ionizujícím zářením
XPOBTOchrana před ionizujícím zářením
0IBSKSeminář k bakalářské práci
0IBSLSeminář k bakalářské práci
0IFPIFyzikální problematika ioniz. záření
0IFPKFyzikální problematika ioniz. záření
0IRAORadiační ochrana
0IRE1Radioekologie 1
0IRE2Radioekologie 2
0IRFARadiační fyzika
0IRFKRadiační fyzika
0IRGKRadiodiagnostika a radiační ochrana
0IRGZRadiodiagnostika a radiační ochrana
0IRK1Radioekologie 1
0IRK2Radioekologie 2
0IROARadiační ochrana
0IROKRadiační ochrana
0IZMFZobrazovací metody
1ERK1Radioekologie 1
1ERP1Radioekologie 1
2AFRKRadiační fyzika
2AFRPRadiační fyzika
2ERK2Radioekologie 2
2ERP2Radioekologie 2
3AORKRadiační ochrana
3AORPRadiační ochrana
4PIZKFyzikální problematika ioniz. záření
4PIZPFyzikální problematika ioniz. záření


AuthorTitleType of thesisYear
Burianová NicolleThe usage of X-Ray in medicineBachelor's thesis 2018 
Nevelöš RadekRadiation protection of employees and patients in departments of radiotherapyBachelor's thesis 2018 
Pinkavová MartinaInfluence of exposure parameters on the radiation load of patients and workers during skiagraphyBachelor's thesis 2018 
Jarkovský TomášRadiation protection of patients and staff at the RDG departmentBachelor's thesis 2017 
Neuvirtová KristýnaFactors affecting the fidelity of X-Ray images in skiagraphyBachelor's thesis 2017 


No record found.

social hub