Publications
Výsledky retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádorem neseminomového typu na našem pracovišti
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Vysokodávkovaná akcelerovaná radioterapie v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyšetření vizuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy - význam pro klinickou praxi
P. Hradílek, A Kol.
Year: 2007, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Vyšetřování cerebrální vazomotorické reaktivity u pacientů s chronickou okluzí vnitřní krkavice pomocí ultrazvuku
R. Herzig, David Školoudík
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECTU mozku a hyperkapnie
Otakar Kraft
Year: 2007, Česká radiologie
journal article

Výuka první pomoci pro pedagogické pracovníky
Jitka Zemanová, Sabina Psennerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article

Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou
Z. Svoboda, Miroslav Janura, D. Kozáková
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití kulového stereoteploměru pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití stanovení cystatinu C jako ukazatele renálních funkcí u pacientů po míšní lézi
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Vývoj metody pro systematickou diagnostiku hypertenzní reakce cévního systému při pletysmografickém vyšetření horních končetin
Milena Menzlová, Jan Semkovič
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Význam biofilmu u kloubních implantátů
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu
I. Vařeka, R. Vařeková, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam imunohistochemického vyšetření u prekanceróz děložního čípku
Jana Vaculová, Jaroslav Horáček, Petra Bystroňová
Year: 2007, Kontakt
journal article

Význam mikrobiologické diagnostiky pro monitorování nozokomiálních nákaz
Lenka Piegzová
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam pohybové aktivity v léčbě diabetu mellitu
Marcela Szabó, Pavlína Pelíšková, Milan Kvapil, Jiří Radvanský, M. Matouš, Eliška Novotná
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Význam sociální interakce při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam sociální komunikace v práci zdravotníka s dětským pacientem
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vzdělávání indiánských sester v rezervaci Navajo
Darja Jarošová
Year: 2007, Sestra
journal article

Vzpomínka na profesora Bartoše
Jaroslav Mayzlík
Year: 2007, Praktická flebologie - osobní zprávy
journal article

Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku
Petr Ambroz, Milena Menzlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vztah sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu ke stupni pokročilosti mnohočetného myelomu
T. Pika, M. Zemanová, J. Minařík, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Transfuze a hematologie
journal article

Vztah studentek ošetřovatelství k diagnostice NANDA - International
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Základní pojmy a postupy kinematické analýzy pohybu (chůze) - při videografické vyšetřovací metodě
Miroslav Janura, V. Porada, R. Rak
Year: 2007,
specialist book chapter

Základní pojmy v psychiatrii
Ladislav Hosák
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy biofyziky pro bakalářské studium
Hana Sochorová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy managementu
Václav Lednický
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy výživy
Karel Martiník
Year: 2007, Garamont
specialist book

Základy zobrazování magnetickou rezonencí
Josef Nekula
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy zobrazování magnetickou rezonencí
Josef Nekula
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zastosowanie metod scyntygraficznyzch w diagnostyce schorzen przewodu pokarmowego
D. Serwin, A. Stepien, M. Augustyn, Otakar Kraft
Year: 2007, Polski Merkuriusz Lekarski
journal article

Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Anna Gregorková, M. Elfmark, D. Petrová
Year: 2007, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
journal article

Zážitek prázdného pokoje
Naděžda Špatenková, T. Křivánková
Year: 2007, FLORENCE. Časopis moderního ošetřovatelství
journal article

Zdravé osoby versus pacienti s diagnózou diabetes mellitus 2. typu - vybrané parametry v séru a v subkutánní abdominální tukové tkáni
Josef Petřek
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007
abstract in proceedings

Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení.
Eva Zacharová, M. Hermanová, J. Šrámková
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book

Zevní zvukovod
P. Matoušek, A Kol.
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Zkušenosti mohou pomoci jiným (editorial)
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

Zkušenosti s výukou ošetřovatelské diagnostiky na střední zdravotnické škole
L. Červinková, Darja Jarošová, Jana Marečková, Radka Bužgová
Year: 2007,
specialist book chapter

ZM páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, T. Fadrná, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Změny metabolismu lipidů u pacientů v aktivní fázi crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, Tomáš Karlík
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Znalosti a postoje adolescentů v prevenci pohlavně přenosných chorob
Yvetta Vrublová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou
Marek Bužga, Samuel Lvončík, Jarmila Kristiníková
Year: 2007
abstract in proceedings

Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku. Normativ u smíšené neexponované populace.
Eva Mrázková, Petra Sachová, Bc.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Zvýšený výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby v niektorých lokalitách na Slovensku a prevencia nozokomialneho prenosu
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

15. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů
Jaroslav Horáček
Year: 2007
organizing conference, workshop

3.Mezinárodní kongres prevence nemocničních nákaz
Rastislav Maďar
Year: 2007, Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava)
journal article


