Publications
Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007
abstract in proceedings

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Všeobecný ošetřovatel, muž v roli všeobecné sestry
Ilona Plevová
Year: 2007, Profese
journal article

Vulvovaginal melanoma
Y. Vantuchová, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly civilní ochrany
Marek Smetana
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu I.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu II.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu III.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IV.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IX.díl
Karel Martiník, kol. a
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu V.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VI.díl
Karel Martiník, a kol
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VIII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE
Vojtěch Ullmann, Hana Materová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyjádření ke splnění jmenování profesorem doc. MUDr. Milana Schnorrera, CSc..
Jaroslav Mayzlík, Milan Schnorrer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu
Zdeňka Hajduková, Milena Menzlová, V. Straková, V. Kosek
Year: 2007, Pracovní lékařství
journal article

Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Výsledky práce
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Šárka Balcárková, Renáta Zoubková
Year: 2007,
journal article

Výsledky retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádorem neseminomového typu na našem pracovišti
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Vysokodávkovaná akcelerovaná radioterapie v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyšetření vizuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy - význam pro klinickou praxi
P. Hradílek, A Kol.
Year: 2007, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Vyšetřování cerebrální vazomotorické reaktivity u pacientů s chronickou okluzí vnitřní krkavice pomocí ultrazvuku
R. Herzig, David Školoudík
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECTU mozku a hyperkapnie
Otakar Kraft
Year: 2007, Česká radiologie
journal article

Výuka první pomoci pro pedagogické pracovníky
Jitka Zemanová, Sabina Psennerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article

Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou
Z. Svoboda, Miroslav Janura, D. Kozáková
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití kulového stereoteploměru pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití stanovení cystatinu C jako ukazatele renálních funkcí u pacientů po míšní lézi
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Vývoj metody pro systematickou diagnostiku hypertenzní reakce cévního systému při pletysmografickém vyšetření horních končetin
Milena Menzlová, Jan Semkovič
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Význam biofilmu u kloubních implantátů
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu
I. Vařeka, R. Vařeková, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam imunohistochemického vyšetření u prekanceróz děložního čípku
Jana Vaculová, Jaroslav Horáček, Petra Bystroňová
Year: 2007, Kontakt
journal article

Význam mikrobiologické diagnostiky pro monitorování nozokomiálních nákaz
Lenka Piegzová
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Význam pohybové aktivity v léčbě diabetu mellitu
Marcela Szabó, Pavlína Pelíšková, Milan Kvapil, Jiří Radvanský, M. Matouš, Eliška Novotná
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Význam sociální interakce při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam sociální komunikace v práci zdravotníka s dětským pacientem
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vzdělávání indiánských sester v rezervaci Navajo
Darja Jarošová
Year: 2007, Sestra
journal article

Vzpomínka na profesora Bartoše
Jaroslav Mayzlík
Year: 2007, Praktická flebologie - osobní zprávy
journal article

Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku
Petr Ambroz, Milena Menzlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vztah sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu ke stupni pokročilosti mnohočetného myelomu
T. Pika, M. Zemanová, J. Minařík, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Transfuze a hematologie
journal article

Vztah studentek ošetřovatelství k diagnostice NANDA - International
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Základní pojmy a postupy kinematické analýzy pohybu (chůze) - při videografické vyšetřovací metodě
Miroslav Janura, V. Porada, R. Rak
Year: 2007,
specialist book chapter


